Một tay thề quyết vạch trời con,
Gọi dậy bà con tỉnh mộng hồn.
Gươm tách núi chiều xua bóng xế,
Thuyền phăng biển sớm rước vừng tròn.
Nước non hẹn vẫn lòng ôm chặt,
Năm tháng ngồi ghê tuổi chất dồn.
Trong ngục há đâu quên kỷ niệm.
Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn.


tửu tận tình do tại