Bài này thiếu mất một câu

Bắn được chúng, chết cũng cam
Vì mình dù chết, nước Nam vẫn còn
Hay vì chút lợi cỏn con
Cái bằng cửu phẩm, cái lon đội nhì

Ngoài ra, văn bản sau trong "Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam" có mấy từ hơi khác:

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=9&id=BT260365634