Hai dải dây màu khẽ khẽ lay
Trước lầu người đẹp nhún đu bay
Quần hồng tha thướt là trên đất
Mặt ngọc vèo qua vút áng mây
Ngọc giát lung linh mưa ngọc thắm
Khói xanh nhoà nhạt loáng màu dây
Đất lành đu tạnh thong dong hạ
Những tưởng Hằng Nga lẻn xuống đây


Nguồn: Thiên gia thi, NXB Hội Nhà văn, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)