Trà khe nam ngát giọng êm thanh
Xuân ấm tây châu lá thuyền tình
Mệt mỏi thầy về trời sáng đẹp

Chân mây trăm dặm liễu ru mành
Trắng xoá thành xây hoa bừng nắng
Gặp nhau xin hẹn tiết thanh minh

tửu tận tình do tại