Có hai chữ sai chính tả
Gió "bắc"lạnh lùng, phải là gió "bấc" lạnh lùng
....
So máu anh "nhuộn" chiến trường thấm chi, phải là so máu anh "nhuộm" chiến trường thấm chi