Tôi đây nào phải mê thiền,
Sãi già đâu gặp mới nên chuyện trò.
Thơ Lê từng trải nắng mưa,
Còn pho tượng Lý vẻ thừa thanh cao.
Bóng rồng ràng rạng vẻ sao,
Sông Châu xem đã xế vào tà dương.
Cảnh này trần chẳng chút vương,
Để ai nét bút điểm trang cho vừa.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928
tửu tận tình do tại