Khách trần rẽ lối Thiên Thai
Cỏ hoa lạ mặt tươi cười làm quen
Xinh thay phong cảnh rừng thiền
Bầu sen hương ngát cạnh đền suối reo

Nói:
Bích Khê động khẩu, ưng trường tại
Khách trần ai bước tới ngỡ non tiên
Thấy hoa cỏ lạ muốn làm quen
Lòng thấm thía mùi thiền như thoát tục
Thuỷ nhiều môn tiền ba lộng nguyệt
Phong lai lâm hạ ảnh phiêu dương
Chuông tế độ thức tỉnh bạn văn chương
Bầu trăng gió dễ thường quên nhắm nhía
Im mát bóng đàm hoa phước địa
Phật Quan Âm rừng tía có linh thiêng
Xuống đây ngoạn cảnh thiên nhiên.


Đề tại chùa Ông Núi
Mùa hè năm 1930
Lệ Thanh

Đăng trên báo Sài Gòn, số 28-11-1935.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]