Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 24/02/2014 12:59 bởi tôn tiền tử
Hoàng Thao 黃滔 tự Văn Giang 文江 người Phủ Điền, đỗ tiến sĩ năm Càn Ninh thứ 2 (895) đời Chiêu Tông.