Ân huệ cạn rồi, vẫn cứ mơ
Lửa hương đã nhạt, ngọn đèn mờ
Điểm trang ngồi đợi, lo trời sáng
Son phấn mà chi, những thẫn thờ