Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 06/12/2018 09:54 bởi tôn tiền tử
Hồ Thiên Du 胡天遊 năm sinh và mất không rõ, tên Thừa Long 乘龍, tự là Hành 行, hiệu Tùng Trúc chủ nhân 松竹主人, Ngạo Hiên 傲軒, người Bình Giang, Nhạc Châu (nay thuộc Hồ Nam) cuối đời Nguyên, bảy tuổi đã có tiếng làm thơ. Ông có chí từ nhỏ, nhưng cuối đời Nguyên, nông dân khởi nghĩa dấy lên, ông ẩn cư không ra làm quan.