Như cầu vồng say hào khí dựng
Tít lầu cao lên đứng hỏi trời
Mở trời nay mấy năm rồi
Cớ sao lại có mặt trời mặt trăng
Tinh lực âm trăng vàng mát dịu
Mặt trời là tinh tuý của dương
Âm dương cần hỏi cho tường
Sinh ra hai vật dáng trông tròn tròn
Một hình như cái mâm ngọc trắng
Còn vật kia lại giống chiêng vàng
Cả hai có được khác thường
Không qua gọt rũa, chẳng bằng đúc hun
Cõi mịt mùng xa xăm thái cổ
Hai khí này mới ở phôi thai
Kim ô ngọc thỏ cả hai
Từ đâu mà có do lai thế nào
Cây phù tang từ đâu nên thế
Từ năm nào cây quế trồng nên
Mặt trời sao tự đông lên
Đàng tây khi lặn về miền nào chơi
Cứ rối ren đất trời loạn cả
Chạy vạy hoài tất tả trên đường
Càng xe sớm tối chẳng dừng
Cứ như phu trạm long đong suốt ngày
Giục tóc xanh chóng thay tóc bạc
Nhà đẹp trong phút chốc còn đâu
Vua Tần, Hán, Sở vùi sâu
Hoàng Hà về biển chảy bao giờ ngừng
Ta có rượu nhiều ngang Thằng thuỷ
Uống trăm cân thành ý mời trời
Mong Trời thả sợi dây thôi
Buộc thỏ quạ lại hết thời chạy bay
Một thì đem treo ngay mạn bắc
Một mạn nam thật chắc cả đôi
Đứng yên muôn nước chiếu soi
Không đông không hạ không ngày không đêm
Một khắc thôi trăm năm dồn lại
Để đời người chẳng phải già đi

tửu tận tình do tại