Tinh thần quốc tế công nhân
Quý giá nghìn vàng há dễ cân
Giai cấp cần lao trong bể khổ
Một lòng ủng hộ với tương thân


Rút từ bài Tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân, báo Nhân dân số 212, ngày 7 đến 9-8-1954.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005