Tưởng qua cửa ải này là hết,
Ngày tự do âu cũng chẳng chầy;
Nào biết gian nan còn ải nữa:
Quế Lâm còn phải giải đi ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.