28/10/2021 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo trưởng quan bộ
到長官部

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 19:44

 

Nguyên tác

想這難關是最后,
自由日子快來臨。
那知還有難關在,
我們應該解桂林。

Phiên âm

Tưởng giá nan quan thị tối hậu,
Tự do nhật tử khoái lai lâm;
Na tri hoàn hữu nan quan tại:
Ngã mẫn ưng cai giải Quế Lâm.

Dịch nghĩa

Tưởng rằng cửa ải khó khăn này là cuối cùng,
Ngày tự do đang đến nhanh;
Ngờ đâu còn cửa ải khó khăn nữa:
Chúng tôi còn bị giải đi Quế Lâm.

Bản dịch của Nam Trân

Tưởng qua cửa ải này là hết,
Ngày tự do âu cũng chẳng chầy;
Nào biết gian nan còn ải nữa:
Quế Lâm còn phải giải đi ngay.
Quế Lâm: thủ phủ của tỉnh Quảng Tây.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Đáo trưởng quan bộ