Quảng Tây giải khắp mười ba huyện,
Mười tám nhà lao đã ở qua;
Phạm tội gì đây ? Ta thử hỏi,
Tội trung với nước, với dân à ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.