Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chúc Doãn Minh (5 bài)
- Thiệu Bảo (1 bài)
- Đường Cao (1 bài)
- Đường Dần (20 bài)
- Văn Trưng Minh (2 bài)
Tạo ngày 13/08/2014 06:51 bởi tôn tiền tử
Hùng Trác 熊卓 (1463-1509) tự Sĩ Tuyển 士選, người Phong Thành, Giang Tây đời Minh, đỗ tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 9, làm Bình Hồ tri huyện, Giám sát ngự sử.