Cửa quan đất ải ôm vòng
Tù và trống nổi tận trong trạm lầu
Gió dài hú mãi không thôi
Năm năm cỏ chỉ một màu héo khô

tửu tận tình do tại