Chia tay xưa liễu xanh dài
Mà nay sương đã đổi màu lá giăng
Nhớ anh độc chẳng nói năng
Mặt trời lạnh xuống đất bằng hoang vu

tửu tận tình do tại