NOI DẤU THI THIÊN CHO BẠN, CHO TÔI

Đừng sợ khi bị Sa-tan hạ bạn xuống vực sâu, nanh vuốt sư tử rình mò xé xác, mà hãy kiên cường, vì Chúa là Đức Chúa Trời kéo bạn lên từng ngày, từng giờ, bẻ răng, bịt mồm sư tử, làm cho bạn trở nên tay gặt lúa tốt, một công cụ đặc biệt cho Ngài dùng.
(Hàn Quốc Vũ)