Đã lâu đãng tử theo quân
Sáo đàn lầu phượng cũng dừng tiếng thôi
Tóc mây rối gối đơn côi
Lẻ loi mặt ngọc hư hao dưới đèn
Ngày nào bụi chiến lắng im
Ngựa chinh nhân sẽ tìm về trước sân

tửu tận tình do tại