Trong bụi cây
Tuyết phủ dày
Dần tan hết
Hơi lạnh bay.
Dưới cây trăn
Hoa xuyên tuyết
Mặc áo xanh
Rụt rè nở
Cánh mong manh.
Sao hoa vội,
Sao bất yên?
Hoa mệt mỏi
Chờ nắng lên...