Chân Vọng Phu trời lồng nước biếc
Ngọn Phi Lai núi tiếp vạn trùng
Thiếp cam hoá đá trông chồng
Nhìn chàng cứ tưởng đứng cùng Phi Lai

tửu tận tình do tại