Ngọn Nam Cao chàng đừng lên đấy
Đỉnh Bắc Cao chàng hãy tránh xa
Nam Cao mây, Bắc Cao mưa
Mây mưa buồn nát duyên hờ tình em

tửu tận tình do tại