Cây đầy hoa trước nhà Tô Tiểu
Trên đê Tô quán rượu nữ nhân
Đến đây sứ bắc quan nam
Nhìn xem phong cảnh Giang Nam Tây Hồ

tửu tận tình do tại