Trời nam lá sen vàng
Thấy ngươi về sông quê
Đất nam nước xuân ấm
Ải xa cùng lối về
Xuân rồi thu, thu lại xuân
Xuống nam lên bắc bao truân chuyên
Âu làm bạn, cò láng giềng
Giá cô núi nọ cùng kết hôn
Chỉ xuống trời nam sinh cháu con

tửu tận tình do tại