16/07/2024 17:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy nhạn ngâm
歸雁吟

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 18:45

 

Nguyên tác

南天荷葉黃,
見爾來江鄉。
南天春水暖,
歸路同天遠。
春復秋,秋復春,
南來北往多苦辛。
漚為友,鷺為鄰。
他山鷓鴣好結婚,
只往南天生子孫。

Phiên âm

Nam thiên hà diệp hoàng,
Kiến nhĩ lai giang hương.
Nam thiên xuân thuỷ noãn,
Quy lộ đồng thiên viễn.
Xuân phục thu, thu phục xuân,
Nam lai bắc vãng đa khổ tân.
Âu vi hữu, lộ vi lân.
Tha sơn giá cô hảo kết hôn,
Chỉ vãng nam thiên sinh tử tôn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời nam lá sen vàng
Thấy ngươi về sông quê
Đất nam nước xuân ấm
Ải xa cùng lối về
Xuân rồi thu, thu lại xuân
Xuống nam lên bắc bao truân chuyên
Âu làm bạn, cò láng giềng
Giá cô núi nọ cùng kết hôn
Chỉ xuống trời nam sinh cháu con

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Quy nhạn ngâm