Nghe rằng dưới núi Ly Sơn
Tây Nhung hội binh bày trận
Mỹ nhân tiếng cười chưa dứt
Phong hoả chẳng phải lồng lên!

tửu tận tình do tại