Thanh như oanh, âm như ngọc rửa
Cao nghệ nhân tấu nửa cung đình
Đức vua thương quý dân mình
Truyền nghệ nhân xuống tấu trình dân nghe

tửu tận tình do tại