Ô hay Côn Đảo ngỡ trường thi,
Họp mặt văn nhân đủ lưỡng kỳ.
Nhốt khám cả ngày thơ lại chuyện,
Lập binh hai dẫy cống cùng nghè
Cựu giao tân thức đều thanh khí,
Quốc kế dân sinh góp luận đề.
Muôn thuở nơi đây còn vận sự,
Cái nhà tụ nghĩa ấy Banh Bê.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]