Nhàn như mây nhẹ bay nam bắc
Bỏ ngoài đời, gió mát gối bên
Tịnh cõi Phật, xa cõi trần
Oanh kêu rỏ máu trước sân thảm sầu.