Vợ trẻ trên lầu tỉnh giấc xuân
Cùng chồng bàn cuộc sống gian truân
Khuyên rời Bách Phúc về nam ở
Vu Thiên Kim tậu ruộng làm ăn

tửu tận tình do tại