Gửi anh lại giữa rừng
Bốn bề núi dựng
Núi hiên ngang ngất trời vách đứng
Canh mồ cho anh

Anh hãy ngủ ỵên
Chúng tôi về đồng nội
Đơn vị phủ anh quốc kỳ đỏ chói
Chi bộ ghi thêm dấu Đảng búa liềm

Ngủ yên anh nhé
Rừng sâu "của" mình!
Tiếng nói "chân rừng và mặt bể"
Đất nước nơi nào không cha mẹ
Sống thác nơi nào không quang vinh
Bà mẹ đồng bằng có hỏi
"Ba, thằng Ba mô rồi?"
Sẽ kể: anh giờ hấp hối
Hai tay còn ghì bộc lôi
Nhớ lời anh dặn:
"Hy sinh đến cùng
Tất cả vì dân vì Đảng"
Thét to tên anh giữa trận
Thành lời xung phong

Ngủ yên anh nhé
Chúng tôi khởi hành
Tin chắc đồng chí nhé
Giết hết chúng để trả thù cho anh


(1952)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002