Cỏn con vi-rút mắt không nhìn;
Thiên hạ làm sao chịu bại tàn?
“Tự đại” ai ơi xin hãy chớ;
Dở - hay, đại - tiểu, chẳng liên quan.