Xấu đẹp bề ngoài đã khó phân,
Huống chi trang điểm biết bao lần.
Quan Ôn chán mặt người ta hẳn,
Nên bắt che đi khỏi tổn thần.