Mở trang vở mới
Chép bài đầu năm
Tay cứ run run
Mực ơi, thơm quá!
Điểm mười vở nhé
Bé nắn nót đây
Giấy trắng thế này
Dòng đều tăm tắp
Thước ngoan bên cặp
Bút ngoan trong tay
Ai cũng tuyệt vời
Béo "thua" sao được?