Lên chốn đài hương ngắm cảnh tà,
Xóm làng cây cối bóng la đà.
Sư già không thể lìa sơn tự,
Chỉ gióng hồi chuông để tiễn ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.