Dáng đứng tựa hòn non cô quạnh
Đôi khi như mây trắng tạo hình
Khách xem kỹ, chủ làm thinh
Ông đang tìm lại ẩn tình thuở xưa

tửu tận tình do tại