Trên biển toả ánh sáng trăng
Chiếu doanh biên ải chuyển thành thê lương
Phòng khuê giấc mộng đêm trường
Liêu Tây tới đó mang trăng gửi chàng.