Cây phong cao bên thành đất Việt
Trong sách xưa Sở viết “Ly tao”
Chim sông khê sắc nhớ nhau
Hàng năm ra suối gội đầu rỉa lông

tửu tận tình do tại