Ngựa đá trước cung đối núi giữa
Trong mây mấy lớp khoá nhà vàng
Chẳng thấy mâm sương đón nắng sớm
Chỉ nghe tiều búa gõ tùng băng.