Nứt toác rồi “không thể chuyển lay”
Hãy trung thành người Hung ơi có biết
Từ nằm nôi đến nghĩa địa vĩnh hằng
Đất này chăm lo, đất này che chở hết
Ngoài đất này, trên thế giới lớn to
Còn việc gì anh đáng làm hơn cả
Tay số phận độ trì hay xỉ vả
Anh ăn ở đây, uống cũng ở đây thôi

Bao nhiêu lần đất này máu đổ
Máu cha ông nhuộm đỏ tươi hồng
Đất này chẳng nhường ai được nhé
Anh đừng phung phí của cha ông
Bảo vệ Tổ quốc chính nơi đây nghĩa vụ
Những đội quân anh hùng lớp lớp xung phong
Đến lượt anh, dũng cảm lên vệ quốc
Giữ giang sơn gấm vóc linh thiêng

Tự do ơi hãy giơ cao hơn nữa
Những lá cờ nhuốm máu cha ông
Miệng tự do tại đây anh nghiến chặt
Thấm máu rồi hàm răng quyết kiên trung!


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)