Trước đây trong chiến tranh
Không có nguyên tắc nào chỉ lối
Kẻ mạnh thường ăn hiếp kẻ yếu
Cái gì cũng làm như vậy thôi

Bây giờ sự việc không như thế
Thế giới này do hội nghị chỉ huy
Kẻ mạnh hơn tụ họp nhau thống nhất
Chia nhau lấy bất cứ thứ gì


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)