Họ hỏi lấy cái
họ cần: một

tách và một đĩa,
một ngày có người

đóng thế là
đêm, và hai đèn

thợ mỏ, dùng khi
người này lạc

mất người kia.