Tất nhiên chúng tôi lấy
xà phòng của nhà nghỉ. Chẳng

phải là nên làm thế sao? Để
chúng tôi có thể về nhà

và cố gắng nắm
những thanh

trơn tuột ấy, thứ,
như mọi thứ

chúng tôi làm
như của mình, chạm

chúng tôi, và biến mất?