Không phải ai cũng có thể
là một người thắp đèn.

Có người phải
là đèn,

và có người
thì phải, trong những phòng

mất mát ngồi,
không hình dung nổi cái

gì cần được thắp.