Văn phòng nó là thinh
không. Vào ngày nghỉ

nó vẫn đi làm—
quả thép văng là

kẻ nghiện công việc. Nó
lơ lửng ở trên

kia, và ngay cả
ý niệm về bầu

trời lớn cũng vỡ vụn.