Con đang lớn
Con chẳng ngờ
Con đang lớn,
Lớn từng phút,
Lớn từng giờ.

Khi con ngồi,
Con cũng lớn,
Khi con bước,
Cũng cao thêm.

Nhìn ra sân,
Con đang lớn,
Đi xem phim,
Con cao thêm.

Khi trời sáng,
Khi về đêm,
Suốt thời gian,
Con đang lớn.

Mình cần phải
Giữ vệ sinh.
Con quét sân
Và con lớn.

Con đọc sách,
Trên ghế mềm.
Vừa đọc chơi,
Con vừa lớn.

Con với bố,
Dạo trên cầu,
Bố thế thôi,
Con thì lớn.

Bị điểm kém,
Con khóc oà,
Không sao mà,
Con vẫn lớn.

Khi tuyết xuống,
Khi mưa rơi
Con không hay,
Con đang lớn.

Con cao mãi,
Vượt mẹ rồi!