Chúng mình chẳng thấy bọ rùa
Mùa đông sang, mình đóng cửa.
Nhưng chú sống kìa, rất khoẻ,
Cứ kêu vù vù không mỏi,
Cánh dang đập mãi không thôi!
Và tớ chạy đi gọi mẹ:
– Bọ rùa còn sống mẹ ơi,
Ta mở cửa ra mẹ nhé!