Bến Hoành Đường con đò nhắm trước
Vừa tách ra gặp nước chảy mau
Ý chàng đã biết từ lâu
Nên xin bác lái quay đầu ngừng luôn

tửu tận tình do tại