Rèm sáng én ngực đỏ
Thành xuân quạ bạc đầu
Chỉ ríu ran trên mái
Không bay vào trong lầu
Đầu thành thì thùng trống báo sáng
Khắp sân mới trồng đào non tươi
Hoa đào đêm trước rơi lả tả
Bên hiên toả ánh rạng lâu đài
Mười ngàn "Dư Hàng" đổi rượu được
Tháng hai thành xuân ly thọ chuốc
Rượu say giữ anh chờ sáng trăng
Lại bảo trăng sáng đưa anh bước


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)